Batérie a akumulátory

Batéria, akumulátor, čiže elektrochemický článok je chemický zdroj elektrického napätia. Sústavu dvoch alebo viacerých elektrochemických článkov, ktoré sú vzájomne prepojené delíme na primárne (na jedno použitie) nazývané ako batérie a čítať viac ...

Legislatíva

Batérie a akumulátory sú vzhľadom na ich potenciál negatívneho vplyvu na životné prostredie predmetom prísnej legislatívnej regulácie ako na národnej, tak aj na európskej úrovni. V rámci regulácie zo strany Európskej čítať viac ...

Čo Vám batback prinesie

Zavedenie systému batback nie je zákonnou povinnosťou pre žiadneho prevádzkovateľa budovy, teda ani budovy určenej na prenájom administratívnych, obchodných, kultúrnych, rekreačných či ubytovacích priestorov. Ide o možnosť založenú na báze čítať viac ...

Zrealizované projekty

V súčasnosti je zber batérií a akumulátorov plne funkčný v dvoch administratívnych prevádzkach budov TOWER 115 a  J&T Banky v River House  v Bratislave. Prvé výsledky naznačujú, že zber má význam a preto ho v prípade čítať viac ...

/component/content/article/18 /component/content/article/46 /component/content/article/47 /component/content/article/48
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3

Prevádzkovateľwww.cenvis.sk

Čo Vám batback prinesie

Zavedenie systému batback nie je zákonnou povinnosťou pre žiadneho prevádzkovateľa budovy, teda ani budovy určenej na prenájom administratívnych, obchodných, kultúrnych, rekreačných či ubytovacích priestorov. Ide o možnosť založenú na báze dobrovoľnosti.

Na druhej strane práve v takomto type budov sa v produkovanom komunálnom odpade zvyčajne nachádzajú aj použité prenosné batérie a akumulátory, vznikajúce v prevažnej miere z administratívnej povahy činnosti nájomcov a ich zamestnancov, prípadne z náhodnej tvorby zo strany návštevníkov (napr. turistov v ubytovacích zariadeniach).

Ako je všeobecne známe, batérie a akumulátory môžu po skončení ich životnosti predstavovať vážnu hrozbu pre ľudské zdravie a životné prostredie. Môžu obsahovať nebezpečné zložky (kyseliny, ťažké kovy) a preto sa musia zbierať oddelene od ostatných odpadov. Keďže ide aj o požiadavku, ustanovenú aj priamo zákonom o odpadoch, poukazuje to na dôležitosť potreby riešenia separácie tohto druhu odpadu. Pritom použité batérie a akumulátory predstavujú zaujímavý zdroj druhotných surovín, predovšetkým kovov, a teda ich riadeným stiahnutím z obehu po skončení životnosti a následnou recykláciou sa šetria prírodné zdroje.

Dobrovoľné zavedenie systému batback v prvom rade svedčí o úrovni environmentálneho povedomia vlastníka a/alebo prevádzkovateľa budovy. V súčasnosti už žijeme v dobe, keď pozitívny vzťah k environmentálnej problematike a priama zaangažovanosť na opatreniach smerujúcich k zlepšovaniu stavu životného prostredia majú významný mienkotvorný charakter, teda pomáhajú zlepšovať imidž zainteresovanej osoby.

V prípade zavedeného manažérskeho systému podľa normy ISO 14001:2005 (environmentálny manažérsky systém) je možné zavedenie systému batback využiť aj na účely vykazovania zlepšovania svojich negatívnych environmentálnych dopadov na životné prostredie.

V neposlednom rade je zavedenie takéhoto zberného systému službou a pridanou hodnotou pre všetkých užívateľov budovy (najmä nájomcov), ktorá popri zvýšenom užívateľskom komforte nesie so sebou navyše aj ušľachtilú myšlienku.