Batérie a akumulátory

Batéria, akumulátor, čiže elektrochemický článok je chemický zdroj elektrického napätia. Sústavu dvoch alebo viacerých elektrochemických článkov, ktoré sú vzájomne prepojené delíme na primárne (na jedno použitie) nazývané ako batérie a čítať viac ...

Legislatíva

Batérie a akumulátory sú vzhľadom na ich potenciál negatívneho vplyvu na životné prostredie predmetom prísnej legislatívnej regulácie ako na národnej, tak aj na európskej úrovni. V rámci regulácie zo strany Európskej čítať viac ...

Čo Vám batback prinesie

Zavedenie systému batback nie je zákonnou povinnosťou pre žiadneho prevádzkovateľa budovy, teda ani budovy určenej na prenájom administratívnych, obchodných, kultúrnych, rekreačných či ubytovacích priestorov. Ide o možnosť založenú na báze čítať viac ...

Zrealizované projekty

V súčasnosti je zber batérií a akumulátorov plne funkčný v dvoch administratívnych prevádzkach budov TOWER 115 a  J&T Banky v River House  v Bratislave. Prvé výsledky naznačujú, že zber má význam a preto ho v prípade čítať viac ...

/component/content/article/18 /component/content/article/46 /component/content/article/47 /component/content/article/48
 • 0
 • 1
 • 2
 • 3

Prevádzkovateľwww.cenvis.sk

Legislatíva E-mail

Batérie a akumulátory sú vzhľadom na ich potenciál negatívneho vplyvu na životné prostredie predmetom prísnej legislatívnej regulácie ako na národnej, tak aj na európskej úrovni.

V rámci regulácie zo strany Európskej únie je pre danú oblasť nosným právnym predpisom Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/66/ES zo 6. septembra 2006 o batériách a akumulátoroch a o použitých batériách a akumulátoroch. Tá v záujme minimalizácie nežiaducich vplyvov použitých batérií a akumulátorov na ľudské zdravie a životné prostredie ukladá členským štátom EÚ zaviesť sprísnené legislatívne, administratívne a inštitucionálne opatrenia, ktorých cieľom má byť o.i. aj zabezpečenie oddeleného a efektívneho zberu batérií a akumulátorov po skončení ich životnosti u spotrebiteľov.

V Slovenskej republike je citovaná smernica a teda problematika batérií a akumulátorov transponovaná (prevzatá a zapracovaná) samostatnou časťou v zákone č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. Medzi významné zákonné požiadavky, ktoré garantujú potrebnú úroveň zberu a následného spracovania vyzbieraných batérií a akumulátorov, patria:

 • povinnosť výrobcov batérií a akumulátorov sprístupniť (dodať) pri uvedení batérií a akumulátorov na trh v Slovenskej republike chemické a materiálové zloženie batérií a akumulátorov pre potreby určenia technologického a technického postupu ich spracovania a recyklácie (keď sa stanú odpadom)
 • povinnosť distribútorov batérií a akumulátorov a prevádzkovateľov zberných miest zabezpečiť odovzdanie odobraných použitých batérií a akumulátorov iba takým spracovateľským subjektom (zhodnocovateľom), ktorým bola zo strany Ministerstva životného prostredia SR udelená autorizácia na spracovanie a recykláciu tejto komodity
 • povinnosť držiteľov použitých batérií a akumulátorov (predovšetkým pôvodcov odpadu) odovzdať použité prenosné batérie a akumulátory len určitému zákonom ustanovenému okruhu subjektov či miest, kam možno zaradiť aj zberné miesta v rámci systému batback
 • požiadavka na oddelený zber použitých batérií a akumulátorov od ostatných druhov odpadov.

 

Zákon o odpadoch výslovne zakazuje zmiešavať použité batérie a akumulátory s ostatnými druhmi odpadov, čo platí aj ak ide o komunálne odpady.

Zákon o odpadoch vo vzťahu k prenosným batériám a akumulátorom súčasne vymedzuje aj nasledovné definície:

 • Batéria alebo akumulátor je definovaný podľa zákona o odpadoch ako zdroj elektrickej energie vyrobenej priamou premenou chemickej energie, pozostávajúci z jedného alebo viacerých primárnych nedobíjateľných článkov alebo z jedného alebo viacerých sekundárnych dobíjateľných článkov.
 • Použitá batéria alebo akumulátor je batéria alebo akumulátor, ktoré sa stanú odpadom.
 • Prenosná batéria alebo akumulátor je batéria, gombíkový článok, sada batérií alebo akumulátor, ktoré sú hermeticky uzavreté, môžu sa ručne prenášať a nie sú priemyselnou batériou alebo akumulátorom ani automobilovou batériou alebo akumulátorom.
 • Gombíkový článok je malá okrúhla prenosná batéria alebo akumulátor s priemerom väčším ako ich výška, ktoré sa používajú na osobitné účely, napríklad v prístrojoch pre nepočujúcich, hodinách, malých prenosných zariadeniach a záložných zdrojoch.

 

Systém batback a zákon o odpadoch

Systém batback je založený na myšlienke zriaďovania cielene lokalizovaných zberných miest, teda miest, ktoré v § 48a ods. 17 právne vymedzuje zákon o odpadoch. Ide o miesta, kde môžu používatelia bezplatne odovzdať použité prenosné batérie a akumulátory, a prevádzkovateľ ktorých vykonáva odber použitých prenosných batérií a akumulátorov na základe zmluvy s autorizovaným zhodnocovateľom (tzn. subjektom, ktorému bola udelená autorizácia na spracovanie a recykláciu použitých batérií a akumulátorov).

Zákon kladie veľký dôraz na skutočnosť, že takáto forma zberu (odberu) odpadu musí byť pre používateľov (bežných obyvateľov, návštevníkov, turistov, zamestnancov a pod.) bezplatná a odobratie použitej prenosnej batérie či akumulátora nemožno podmieňovať kúpou žiadneho tovaru.

V súvislosti s prevádzkovaním zberného miesta sa jeho prevádzkovateľ (CENVIS s.r.o.) stáva držiteľom odovzdaného odpadu, pričom je okrem iného povinný plniť aj evidenčné a ohlasovacie povinnosti o zozbieraných odpadoch.